Handleiding voor de installatie van uw SSL Certificaat voor Tomcat Web Server

Volg dan deze instructies op om uw SSL-certificaat op de Tomcat Web Server te installeren:

Het Certificaat in het Keystore bestand installeren

Opmerking: Het certificaat moet in hetzelfde keystore bestand worden geïnstalleerd dat gebruikt werd voor het genereren van uw CSR.

1. Wanneer u via e-mail het SSL-certificaat heeft ontvangen, moet u het kopiëren en in een text file plakken (met Kladblok of Wordpad). Vervolgens slaat u het bestand op met een .crt extensie. (Inclusief de tags -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE-----).

Open uw intermediate certificate. Kopieer en plak de inhoud in een inter.crt bestand met behulp van een tekstverwerker (zoals Kladblok of Wordpad).

3. Start de volgende commando’s:

keytool -import -trustcacerts -alias INTER -file inter.crt -keystore NEWkeystore

keytool -import -alias your_alias_name -file sslcert.crt -keystore NEWkeystore

Opmerking: Wijzig NEWkeystore naar uw keystore. Het sleutelwoord na “-alias” is de unieke vriendelijke naam die u elk certificaat geeft bij het genereren van uw private key en het CSR.

Update het server.wml configuratiebestand

1. Open het bestand "$JAKARTA_HOME/conf/server.xml" met een tekstverwerker (die zich bevindt in the map conf van uw Tomcat home directory).

2. Zoek de connector die beveiligd moet worden met het nieuwe keystore bestand en vink indien nodig uitschakelen aan.

3. Geef de juiste keystore bestandsnaam en wachtwoord op in uw connector configuratie. Wanneer u klaar bent, moet uw connector er ongeveer zo uit zien:

<Connector port="443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" keyAlias="server" keystoreFile="/home/user_name/your_site_name.jks" keypass="your_keystore_password" />

4. Sla de wijzigingen op.

5. Herstart Tomcat.